Rejestracja znaku towarowego – procedura sprzeciwowa

Po reformie prawa znaków towarowych Urząd Patentowy RP bada wyłącznie bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, np. jego zdolność odróżniającą. Natomiast kwestia identyczności lub podobieństwa znaków towarowych jest badana dopiero na skutek sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, np. zarejestrowanego. Powyższe sprawia, że od 2016 r. procedura rejestracji znaku towarowego została uproszczona, z korzyścią dla zgłaszającego, gdyż brak badania podobieństwa oznaczeń z urzędu znacznie przyspiesza rejestrację znaku towarowego. Z drugiej strony właściciele wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków towarowych muszą obecnie sami zadbać o swoją markę poprzez wniesienie sprzeciwu. Brak wniesienia sprzeciwu będzie skutkował rejestracją znaku towarowego identycznego lub podobnego w stopniu wprowadzającym w błąd.

Sprzeciw

Jeżeli Urząd Patentowy RP stwierdzi, że nie zachodzą bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego, to następuje publikacja informacji o dokonaniu zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). W terminie 3 miesięcy od daty publikacji właściciel wcześniejszego zgłoszenia lub prawa ochronnego na znak towarowy powinien zgłosić sprzeciw, jeżeli jego zdaniem zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny w stopniu wprowadzającym w błąd. Oczywiście, co do zasady, zgłoszony znak towarowy powinien być przeznaczony dla identycznych lub podobnych towarów i usług, żeby uznać jego identyczność lub stwierdzić ryzyko konfuzji z wcześniejszym znakiem towarowym. Podstawą do złożenia sprzeciwu jest również wcześniejsze prawo osobiste lub majątkowe (np. majątkowe i osobiste prawa autorskie do logotypu).

Możliwość zawarcia ugody

Po wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy RP zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego wraz z informacją o możliwości ugodowego załatwienia sprawy w terminie 2 miesięcy, tzw. cooling off period. Podmiot zgłaszający sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego otrzymuje również informację o możliwości zawarcia ugody. Termin na zawarcie ugody może być przedłużony do 6 miesięcy.

Ugoda

Treść ugody może dotyczyć wycofania sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego, ograniczania zakresu zgłoszenia znaku towarowego, wycofania zgłoszenia znaku towarowego lub innych istotnych kwestii z punktu widzenia interesów zgłaszającego znak towarowy lub wnoszącego sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.

Brak ugody

Jeżeli w powyższym terminie nie dojdzie do zawarcia ugody, zgłaszający wnosi odpowiedź na sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, zawierający wszelkie zarzuty wobec braku jego zasadności. Następnie podmiot zgłaszający sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego może ustosunkować do treści złożonej odpowiedzi. Oczywiście niewykluczone, że w toku postępowania strony będą składać kolejne pisma.

Decyzja Urzędu Patentowego RP

Na skutek rozpoznania sprawy Urząd może wydać decyzję o oddaleniu sprzeciwu w całości, uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części lub umorzeniu postępowania sprzeciwowego. Decyzje o oddaleniu lub uwzględnieniu są decyzjami merytorycznymi. Urząd ocenia zasadność podnoszonej przez strony argumentacji i uznaje, np. że znaki towarowe są podobne w stopniu wprowadzającym w błąd przeciętnego konsumenta i uwzględnia sprzeciw. Decyzja o umorzeniu dotyczy przesłanek formalnych, np. sprzeciw został wycofany. Od decyzji Urzędu Patentowego RP przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanej na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Grzegorz Kuchta
Radca prawny

Skontaktuj się z autorem publikacji:
Tel.: +48 607 205 792
E-mail: gk@emilianowiczkuchta.pl

+48 607 205 792